canh thì cũng chửa nên tan,
Sẽ thức, vì chưng xống áo đan.
Góc giậu buồn nghe lau,
Bên tường ngại mảng dế ca đàn.
Cớ chi Cô Dịch khuya lay cửa ?
Mà giục Huyền Minh sớm gác yên.
Quân tử dằn lòng ngơi chút nữa,
Một mai có kẻ ruớc xuân sang.