15.00
Đăng ngày 18/03/2023 02:26, số lượt xem: 274

Thắng không được kiêu bại không thể nản
Thắng bại là lẽ thường của binh gia
Hơn thua không thể luận được anh hùng
Bại tướng hàng binh bất khả ngôn dũng
Vong quốc chi sĩ bất khả mưu thuyết