Đúng đúng sai sai sai đúng đúng,
Đúng sai sai đúng sai sai đúng.
Đúng sai sai đúng đúng sai sai,
Đúng đúng sai sai đúng đúng sai.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)