Yên Sơn sao chót vót?
Rẽ mạch thế tung hoành...
Núi Voi cột trời cắm
Sông Bầu một nguồn sinh
Bên sông có cây đức
Người xưa sớm ươm cành
Lá đơm bên nhánh trẽ
Rào vun ấy nay thành
Đêm qua khí xuân ấm
Say xưa ngủ trước hiên
Bóng tùng đi vào mộng
Ánh trăng rợp ngoài sân
Gió xuân không kén cội
Hun đúc há vô tình?
Chở che tin có chốn
Mưa gió chẳng nên kinh
Mây núi trắng lại trắng
Nước sông trong càng trong
Ngắm lầu mây sóng biển
Xui ta phác nên tranh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.