Ví dầu tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra.
Bậu ra bậu lấy ông câu,
Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu.
Kho tiêu kho ớt kho hành,
Kho ba lượng thịt để dành mẹ ăn.