Ví dầu cầu ván đóng đanh
Cầu tre lắt lẻo, gập ghành khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ thi (đi) trường đời