Thân em như ớt chín cây
Càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong lòng


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)