Nhân sinh quý thích chí,
Lấy cầm kỳ thi tửu làm hơn;
Cầm gảy cung “Lưu thuỷ cao sơn”,
Kỳ đánh thế hoành xa tiến mã;
Thi ngâm chữ nhàn lai vô sự,
Tửu nhấp khi bán dạ tinh thần;
Nhĩ mục thông minh nam tử thân,
Sẵn đã có hoàng thiên phó tí.
Lại có câu rằng:
“Xuân du phương thảo địa,
Hạ thưởng lục hà trì,
Thu ẩm hoàng hoa tửu,
Đông ngâm bạch tuyết thi.”
Ấy là thú nam nhi tài tử.
Đành có sẵn trời che đất chở,
Trong trần hoàn ai kém ai đâu.
Hãy còn hưởng lộc về sau!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928