Má ơi con má hư rồi,
Má đừng trang điểm, phấn dồi uổng công!