Một mình ngày vắng lại đêm thâu
Chẳng thấy chi vui thấy những sầu
Bụi lấp gương loan soi đã biếng
Tuyết xâm chăn thuý nhắp nào lâu
Thẹn lòng thấy nước khôn gieo lá
Phải kiếp cùng dê lọ rắc dâu
Trẻ nhỏ con hầu dầu quyến luyến
Hương hoa cấp nấp chắc về đâu


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007