Cây cam cây quýt
Cây mít cây hồng
Ta trồng ta ăn
Ta lo ta liệu
Ai trồng thiếu
Thì trồng thêm.


Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004