Sắc núi y như đỏ,
Khách chơi sao chẳng về.
Giữa dòng soi bóng tháp,
Trên cõi hé thẹn huê.
Phù thế bằng nay biệt,
Thân nhàn tỉnh trước mê.
Năm hồ trời đất rộng,
Sẵn có bến câu kia.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949