Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 19/08/2021 10:38 bởi tôn tiền tử
Mấy bài thơ này viết về thành Hà Nội, tương truyền của một ông bảng ở Nông Sơn.