Buồng nhà trong mắc dở chăn tằm,
Buồng nhà ngoài chứa khách, biết nằm nơi mô.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975