Anh như con nhạn bơ thờ
Sớm ăn tối đậu cành tơ một mình
Em như con hạc đầu đình
Muốn bay không nhắc nổi mình mà bay


Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)