Kỳ phục dã anh hùng vô tận,
Hội long vân ngư thuỷ duyên hài.

Lúc trần ai, ai đã biết ai,
Thời chí hĩ nhân giai vật sắc.
Cùng đạt nhất sinh thiên dĩ định,
Lý vô trường phú bất trường bần.

Ngán thay Y Lã thị hà nhân,
Thời vị ngộ cũng canh Sằn, điếu Vị.
Trong thiên hạ có đôi đường xuất xử,
Miễn sao cho tuỳ nghĩa xuất thân.
Anh hùng trí chủ, trạch dân.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962