Muốn làm cái gì thì phải làm nhanh
Muốn làm nhanh phải làm ngay tức khắc
Vì lưỡi kiếm thời gian trên đầu anh
Hãy nhìn xem: đang chờ kia, rất sắc!


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)