Hỡi các bạn, trên đường
Đang từ đâu bước tới
Sao cứ đi lầm lũi
Mang vật chi nặng nề?

Hỡi đoàn xe, trên đường
Đang lăn về đâu vậy?
Sao cứ lăn vậy mãi
Tới phương trời xa xăm?

Những nấm mộ bên đường
Không tấm bia, thập tự
Ai đang nằm dưới đó
Đất này ai đã chôn?

Cứ đi và đi mãi
Trời như đang tối dần
Đi bên nhau, lặng hỏi
Nói ra lại ngập ngừng


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)