Trời thu ảm đạm núi hoang liêu,
Lá rụng âm thầm trải gấm thêu.
Dừng ngựa bên cầu hỏi lối rẽ,
Nào hay thân gửi bức tranh chiều.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)