11.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đông Hồ (97 bài)
- Trần Duy Vôn (27 bài)
- Thế Lữ (50 bài)
- Khương Hữu Dụng (165 bài)
- Sóng Hồng (5 bài)
Tạo ngày 01/05/2009 08:32 bởi Vanachi
Hoàng Văn Thụ (1906 - 24/5/1944) là nhà lãnh đạo cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, người có đóng góp lớn vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và là nhà thơ cách mạng Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.