Trèo lên ngọn tháp ngang trời
Mưa bay mù mịt trong ngoài Tây An;
Không nhìn thấy núi Chung Nam
Dưới chân mơn mởn ngút ngàn liễu xanh
Mưa bay khói phủ mặt thành
Hỏi sông Kinh, Vị chảy quanh nơi nào?
Đi lên mỗi bước mỗi cao
Cả ta với tháp lẩn vào trong mây;
Bao người xưa đã tới đây
Câu thơ cảm khải tới nay vẫn còn
Nghe trong gió thổi mưa dồn
Niềm đau Đỗ Phủ nỗi buồn Sầm Tham


Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994