Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 23/07/2009 21:41

Chừng như cây chồn gốc
Muốn đổi bóng cho tôi

Để cây được làm người
Làm người trong chốc lát

Mới một thoáng làm người
Cây bỗng đòi bóng lại

- Bão trời ta coi khinh
Bão người không chịu nổi.


12-1998

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005