35.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (54 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Dương Tường (41 bài)
- Xuân Sách (163 bài)
Tạo ngày 12/07/2015 05:37 bởi tôn tiền tử
Hồ Ngọc Sơn sinh năm 1932 tại Quảng Ngãi.