Ẩn nơi thanh vắng thú yên hà,
Chim chóc từ nay thôi hiến hoa.
Chỗ nghèo đã hết, nhân nghĩa hết,
Thói đời xu phụ kẻ sang giàu.


Nguồn: Thơ thiền Đường - Tống, NXB Đồng Nai, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)