Tháng bảy em đi nắng nhạt vàng
Đất trời đâu nữa dậy mùi hương
Tóc mây phiêu lãng bay ngàn sợi
Thấp thoáng hình ai cuối dặm đường