Từ em nhón gót vào thơ
Tan vào quá khứ cõi vô lượng tình
Mấy vần lục bát chông chênh
Mùi xưa đọng lại để dành cho nhau