Dòng Kinh nhà vốn cách xa Tần,
Cách trở quan hà dặm tám ngàn.
Nuốt hận, gửi đâu khi xế tuổi?
Thuỷ Hoàng cầu ở lại qua năm.

tửu tận tình do tại