Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/11/2020 06:41

Làm chi cũng hỏi ý Cha
Xin Người giúp đỡ khuyên ta mà thành
Ý riêng, khôn sáng mong manh
Hãy nương cánh Chúa phước quanh năm tràn.


Cái Bè, Tiền Gang, 2019