NỐI GÓT THI THIÊN CHO BẠN, CHO TÔI

Tóm lại, thế gian chẳng có gì! Khi bạn đi đến lúc nào đó, bạn sẽ ngộ tài ra được chân lý ĐỨC CHÚA TRỜI chính là chân lý thì sẽ thuận phục Ngài hoàn toàn. Đó là điều mà tôi đã đang trải qua.

(Hàn Quốc Vũ)