Làm người hãy biết cảm thông
Yêu thương, tha thứ cộng đồng đức tin
Cầu thay, giúp đỡ, nài xin
Chúa ban phước hạnh khắc in lòng thành
Sẻ chia hoàn cảnh mong manh
Khác nào cho Chúa vay tình lớn lao.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019