"Phổ Hiền hạnh nguyện ca" gồm mười một khúc, trên đây là một khúc trong số đó. Mười hạnh nguyện Phổ Hiền được nhắc đến làm nhan đề của khúc ca trên là lấy trong kinh Đại thừa: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. Mười nguyện đó là:
1 - Lễ kính chư Phật
2 - Xưng tán Như Lai
3- Quảng tu cúng dường
4 - Sám hối nghiệp chướng
5 - Tuỳ hỷ công đức
6 - Thỉnh chuyển Pháp luân
7- Thỉnh Phật trụ thế
8- Thường tuỳ Phật học
9- Hằng thuận chúng sinh
10- Phổ giai hồi hướng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)