25.00
Đăng ngày 27/02/2019 15:24, số lượt xem: 528

Trâm hoa e thẹn cài lên tóc
Má hồng lân nữ ngại điểm trang
Hồng hạnh vượt tường, đào chi khóc
Lê hoa đái vũ lệ từng hàng

Ai nói uyên ương xưa nay hiếm
Ba con lẻ một mới nên sầu
Bảo vật thế gian tuy dễ kiếm
Như ý tình lang lại khó cầu
易求無價寶
難得好情郎

19/02/20