Ta chọn khuôn mặt để nhớ
Dù cho chỉ có một ngày
Vẫn vắng như là thế kỷ
Một khi người ấy xa bay


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)