toạ thiền mỗi tối tâm chao đảo
trí quẩn hồn quanh. những ngổn ngang
người về Thiên trúc ta luân lạc
ngay giữa trần gian tựa cõi âm


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989