toạ thiền mỗi tối tâm chao đảo
trí quẩn hồn quanh. những ngổn ngang
người về Thiên trúc ta luân lạc
ngay giữa trần gian tựa cõi âm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]