15.00
Nước: Inđônêxia
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rosihan Anwar (1 bài)
- Sitor Situmorang (2 bài)
- A.S. Dharta (1 bài)
- M. H. Lukman Njoto (2 bài)
- Rivai Apin (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/10/2018 21:09 bởi hongha83
Dipa Nusantara Aidit (30/7/1923 - 22/11/1925) là nhà thơ Indonesia, người dân tộc Melayu. Ông sinh ở Sumatra. Aidit là Chủ tịch Đảng Cộng sản Indonesia, Phó chủ tịch quốc hội hiệp thương nhân dân lâm thời Indonesia và từ tháng Ba năm 1962 là bộ trưởng trong nội các Xukacnô. Ông là một trong số những người sáng lập ra Liên minh văn hoá nhân dân (LEKRA).

Tác phẩm:
- Tác phẩm chọn lọc (2 quyển), 1961