Chiều buồn tiếng nhị thê lương
Chẳng ai trong ngõ, ngoài đường ngó trông
Ôm đàn, than với hoàng hôn
Mất công kiếm cái cô đơn cả ngày

Thầy xem số phận cho đời
Còn thầy để mặc cho người dắt đi
Bé em làm kiếp nô tỳ
Gậy thầy nếm trải bước đi gập ghềnh


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)