Một nghìn chuyện vẫn chỉ là một chuyện
Chủ đề ấy mãi là một chủ đề
Mãi là nhục và vinh
Khi nhắc đến Trung Quốc, tôi chỉ nói rằng:
Có một người: giống tôi, giống anh ta và giống bạn


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)