Trên thông Bạch Hạc có nguồn thiêng,
Dưới tới Hoàng giang với biển liền.
Phú gặp phú cơ, người đã thuận,
Lương đang lương vận việc do thiên.
Đánh Nam thắng giặc binh uy chấn,
Chống Bắc thành công nghĩa sỹ tuyên.
Đầu được bốn phương đều ủng hộ,
Mẹo lừa con nỡ hội quan hiền?

tửu tận tình do tại