Hây hẩy trời xuân lúc mới trưa,
Anh hùng đua chi hội mây mưa.
Ngựa xe rong ruổi quân hùng hổ,
Tượng sĩ nghênh ngang, tướng thẩn thơ.
Trên tiệc tiếng tăm lừng bốn bể,
Trong quân mưu trí tót muôn kỳ.
Cảnh hay trước mắt nào khôn biết,
Thú vị thanh thơi đệ nhất cờ.


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
2. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969