Xuân hồng sắc hồng xuân
Nguyệt Thu say thu nguyệt
Quần hồng tựu hồng quần
Tuyết trinh hồn trinh tuyết
Ân hồng dấu hồng ân!

Tặng nữ sỹ Nguyệt Thu năm mới.