Sóng đời
Nhịp vỗ trùng khơi
Biển lòng
Thượng đế võng Trời Thiên la

Tâm Cha
Nôi giấc an hoà
Xoay vần bão tố
Chim non ra ràng.

Hồn biển