Là vô biên trong từng hơi thở nhẹ
Là vô biên khi nụ trăng vừa hé
Là vô biên mắt ngời tình con trẻ
Là vô biên khi hiện diện niềm tin.

Đấng vô biên dấu mình trong lá cỏ
Đấng vô biên ẩn thân muôn ngõ nhỏ
Đấng vô biên chẳng chiếm gì để có
Đấng vô biên sống tình thậm thật thà.

Chạm vô biên ta được trao phẩm giá
Chạm vô biên ta cảm tình cao cả
Chạm vô biên ta nhận chân bản ngã
Chạm vô biên ta phục sinh nhiệm lạ.