Trăng muộn cao nguyên toả lối mòn
Ấm nồng trời rạng mảnh hồn con
Đêm như muốn tạc lòng thờ phượng
Thiên Chúa trao duyên với nước non

Ngỡ trong thánh điện các thiên thần
Vũ hội ca khen khúc Diệu Ân
Dân nước muôn nơi về tụ nghĩa
Ơn thiêng mạnh sức chốn gian trần

Hoa sương ước nguyện tấm linh hồn
Tận hiến tình son mỗi sớm hôm
Sông nước Cha con trời thánh ước
Tin yêu thẳng lối đến thiên môn

Trăng sáng đồng bằng sáng núi cao
Tỏ sao cho tỏ nỗi tuôn trào
Niềm riêng thổ lộ cùng Thiên Chúa
Đổi hết ưu tư lấy ngọt ngào

Truyền dẫn thân con mạch cội thiêng
Điện trường lan toả khắp cơ thiền
Đêm ân xung động tràn tâm trí
Mắt ứa môi hương thoả tụng chiêm

Kontum, 5/8/2015