Cát trắng phơi lòng ngẩn ngơ
Ngóng trời trông biển tinh mơ
Sóng sánh sôi trào thuỷ điệu
Mến tin hiển hiện xa bờ.

Ngày tìm bôn ba sóng vỗ
Cậy tin Thiên Ý trao ban
Hạnh ngộ miền thương tỏ lộ
Bảo hộ Chân lý khơi ngàn

Tiếng nước đêm sương vọng nguồn
Vỗ về hương canh giao hội
Triều dâng trăng vỡ mây buông
Hoá thân khúc nhạc ru hồn.

Ba thù quẩn quanh im tiếng
Chộ con người đói Thần Lương
Xôn xao biển bạc canh trường
Bờ Cha bến đỗ thuyền con.