Ủ lòng chay tím sắc hoa
Mắt soi nắng tím mù loà gió mai
Tóc ai nhuộm tím đường dài
Lòng ai đã tím miệt mài buổi trưa.

Tím sao tím mấy cho vừa
Đau thương phận tím đã thừa lệ rơi
Tím vào mùa tím ra khơi
Tím lòng sa mạc tím lời hối xin.

Tím tôi phản bội lòng tin
Tím tôi chai đá tội in dấu đường
Cầu xin Đấng tím yêu thương
Tím lòng chạnh xót tím vương cội tình.

Mùa sang mùa tím trung trinh
Tím đường thương khó lặng thinh cúi đầu
Tím vai thập tự ngàn sâu
Gôn-gô-tha tím nhuốm mầu tỉ tê.

Vũ hoàn tim tím não nề
Tím chiều gối chiếc trở về với Cha
Tím hồn mong Chúa thứ tha
Tâm lòng tím dại thật thà nguyện thưa.

Hồn Biển, mùa chay thánh 2017.