Mình có được gặp mình nơi bến hẹn?
Quãng đường đời gió cuốn bước thiên di
Mầu mỡ lắm đoạn trường nỗi lâm li
Thân cỏ dại ven đường rễ đã bén.

Mình ước sẽ gặp mình nơi bến hẹn
Hồn lang thang theo mây chốn tình tang
Rộng trời đất mặc sức thoả ngó ngang
Thân tầm gửi tương tư tình len lén.

Mình biết mình đang đi về bến hẹn
Nỗi hân hoan rộn rã mỗi bước chân
Đường chân lý hoa thơm thoảng thật gần
Nhấp môi đi cho trọn tình trọn chén.

Mình muốn có được mình nơi bến hẹn
Xác cùng hồn lại lộng gió ngàn khơi
Ta bay lên đến với Đấng Cao Vời
Miền Đất Hứa như Lời Ngài đã hẹn.