Thiên Chúa bên con suốt dặm trường
Hành trình vượt núi lũng mù sương
Mắt Cha canh giấc trao ân sủng
Hồn nhỏ mơ hương mộng ánh dương
Cất bước ngày đêm tràn tín thác
Lên đàng khuya sớm đẫm tình thương
Vườn yêu chăm chút hồn thơ nhỏ
Thập giá đồi cao nhóm lửa hồng

Hồn biển