Tôi viết thư suốt nửa ngày trời,
Trang trắng vẫn hoàn là trang trắng.
Đầu tôi đầy chữ buồn cay đắng,
Mà một chữ buồn cũng không thể viết ra.

Tôi viết thư suốt nửa ngày trời,
Trang trắng vẫn hoàn là trang trắng.
Đầu tôi đầy chữ buồn trĩu nặng,
Thành lệ sầu đọng trong mắt tôi.

Tôi viết thư không chữ,
Chỉ giọt lệ sầu vẫn cứ tuôn rơi.
Tôi lấy tấm phong bì không chữ,
Dán kín bằng giọt lệ của tôi.

Đây bức thư không chữ không lời -
Ý nghĩa bức thư nào ai hiểu thấu!
Đem gửi thư cho người tôi yêu dấu,
Nước mắt nàng chắc sẽ tỏ nghĩa thư!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)