Ruộng, ruộng đến chân trời
Xanh một màu biếc mấy!
Đến nỗi trong tôi thấy
Tất cả hoá tươi xanh
Và tôi nghe trong mình
Xốn xang như lớn dậy


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)