02/04/2023 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tươi mát

Tác giả: Blaga Dimitrova - Блага Димитрова

Nước: Bungary
Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2018 18:16

 

Bản dịch của Xuân Diệu

Ruộng, ruộng đến chân trời
Xanh một màu biếc mấy!
Đến nỗi trong tôi thấy
Tất cả hoá tươi xanh
Và tôi nghe trong mình
Xốn xang như lớn dậy
Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Blaga Dimitrova » Tươi mát